top of page

Privacybeleid Zonta Club Dendermonde

 

Beste bezoeker

Zonta Club Dendermonde hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Wij hebben ons Privacybeleid aangepast aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”) en nodigen u graag uit om hieronder onze actuele Privacy Policy te lezen/raadplegen en/of uw privacy-voorkeuren bij te werken(link sends e-mail).

Met dank voor uw vertrouwen,
Zonta Dendermonde

Privacy Policy – versie 01.09.2020
Algemeen
De bescherming van uw privacy vinden wij heel belangrijk. Over de gegevens die wij verwerken in onze databestanden willen wij u absoluut transparant informeren én u controle geven. Uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.
In deze verklaring maken wij openbaar welk informatiebeleid wij hanteren.
Onze privacyverklaring maakt deel uit van onze naleving van de richtlijnen van de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) en verleent u meer rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.  
Wij adviseren onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Zonta Dendermonde verstrekt. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u uw persoonlijke gegevens in alle veiligheid aan ons kan toevertrouwen. U kan vragen om uw privacy-voorkeuren op elk moment te wijzigen.
Wezenlijke veranderingen of updates in onze privacyverklaring worden onmiddellijk aangekondigd op de privacypagina van onze website . Elke nieuwe Privacy Policy zal voorzien worden van een nieuwe versiedatum.
Door gebruik te maken van de website van Zonta Dendermonde aanvaardt de bezoeker impliciet deze Privacy Policy.

Verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door Zonta Club Dendermonde  met zetel van het bestuur te Grote Baan 132 – 9250 Waasmunster - België, Tel. 03/344 37 94 –info@zontadendermonde.be (link sends e-mail)

Soorten persoonsgegevens
Zonta Dendermonde kan volgende persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken (opslaan, bewerken, kopiëren, verwijderen) :
1. Contactgegevens : naam, voornaam, woonadres, bedrijfsadres, postnummer, gemeente, telefoonnummer (vast/gsm), e-mailadres
2. Persoonsgegevens: enkel de door u verstrekte gegevens en voor zover ze nodig zijn om aan uw vraag te voldoen.
Wij kunnen u niet identificeren op grond van uw websitebezoek en/of IP-adres.

Doeleinden
Zonta Dendermonde zal de persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover ze nodig zijn om aan uw vraag te voldoen.

 

Rechtsgrond
De door Zonta Dendermonde verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.
Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het tot stand brengen van een samenwerking of contract of het uitvoeren van een overeengekomen dienstverlening.

Delen persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in eigen club in een niet-publiek toegankelijke database. Enkel leden die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doeleinden hebben permanente toegang tot de datagegevens.
Wij gebruiken persoonsgegevens (email adres en naam) ook om via Mailchimp of WIX, gerichte informatie door te geven. Verder worden er geen gegevens aan derden doorgegeven zonder expliciete toestemming van de betrokken partij uitgezonderd wanneer het verstrekken op grond van wettelijke bepalingen is toegestaan voor een specifiek hiertoe wettelijk bevoegde instantie (onderzoek van de overheid).
Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde verkocht.
Zonta Dendermonde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken.

Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk en veilig behandeld. Vervolgens stellen wij alles in het werk om beveiligingsproblemen te vermijden.
Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. Dagelijkse back-up op een beveiligde server verzekert het behoud van gegevens. Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Alle personen die namens Zonta Dendermonde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Bij een beveiligingsprobleem van gegevens van natuurlijke personen zal Zonta Dendermonde dit binnen 72 uur melden aan alle betrokkenen.
Ter bescherming van de integriteit wordt data niet zomaar gewist.
Indien verwerkers (bedrijven) zullen instaan voor de opmaak en verzending van gegevens, zal een GDPR compliant verwerkersovereenkomsten opgemaakt worden.

Buiten Europa
Er worden geen gegevens verwerkt buiten de Europese gemeenschap.

Bewaring gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 15 jaar na het laatste gebruik bij.

Rechten bezoeker/ klant
1. Recht op inzage/toegang
Iedere Zonta Dendermonde bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.
2. Recht op rechtzetting
Iedere Zonta Dendermonde bezoeker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoons-gegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
3. Recht om te worden vergeten
Iedere Zonta Dendermonde bezoeker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
4. Recht om klacht in te dienen
Iedere Zonta Dendermonde bezoeker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy-commissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld, gebruikt en verwerkt worden.
5. Recht om toestemming in te trekken
Iedere Zonta Dendermonde bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik en de verwerking van die gegevens.
6. Recht op beperking van de verwerking
Iedere Zonta Dendermonde bezoeker heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
7. Recht op overdraagbaarheid
Iedere Zonta Dendermonde bezoeker heeft recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Vragen over ons privacybeleid
Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop Zonta Dendermonde uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren :
Via e-mail: info@zontadendermonde.be (link sends e-mail)
Via B-post: Zonta Dendermonde, Grote Baan 132, 9250 Waasmunster

MIJN PRIVACY-INSTELLING WIJZIGEN(link sends e-mail)

bottom of page